1. Użytkownikiem, o którym mowa w niniejszej Polityce jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej pod adresem https://pobierzzdrowie.pl.
 2. Administratorem jest House-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 17a, Kraków 30-720.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Administrator przetwarza Dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych. Do działań́ tych należą̨ m.in.: regularne testy oprogramowania, szyfrowanie danych, kontrola dostępu do danych, korzystanie z certyfikatów bezpieczeństwa.
 6. Dane przetwarzane przez Administratora są przetwarzane z zachowaniem szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa i powierzane jedynie osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy. W celu ich ochrony wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
 7. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i sprawdza adekwatność stosowanych środków bezpieczeństwa do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 8. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator umożliwia dostęp do Danych osobowych jedynie podmiotom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 9. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 10. W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej Administratora oraz monitorowania funkcjonalności strony internetowej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię Plików Cookies. Ich przeznaczeniem jest polepszenie jakości korzystania ze stron internetowych Administratora. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających stronę. Pliki Cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji Użytkowników z witryną. Pliki Cookies służą m.in. do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.
 11. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu strony.
 12. Administrator, usługodawcy Administratora i podmioty z nimi współpracujące wykorzystują następujące kategorie Cookies:
  • Cookies niezbędne – umożliwiające przeglądania strony i wspierające bezpieczeństwo,
  • Cookies użyteczne – wspierające korzystanie ze strony.
  • Cookies analityczne – pozwalające na śledzenie statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
 13. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być usługodawcy oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie dostarczenia treści na stronie internetowej oraz mechanizmów przetwarzania Plików Cookies przez Google i Facebook. Przetwarzanie danych przez odbiorców danych odbywa się na warunkach określonych w politykach prywatności odbiorców danych.
 14. Na stronie Administratora wykorzystywane są dwa rodzaje Plików Cookies:
  • sesyjne (pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
  • stałe (pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 15. Pliki Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 16. Podstawą prawną przetwarzania danych z Plików Cookies jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz uzasadniony prawnie interes administratora polegający na zapewnieniu poprawnego działania strony internetowej w przypadku niezbędnych Cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 17. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies na urządzeniu Użytkownika strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub podczas pierwszego wejścia na stronę internetową. Użytkownik może zrezygnować z Plików Cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).
 18. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę Plików Cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 19. Okres przetwarzania danych przez Administratora w szczególności wynika z udzielonej zgody, o którą opiera się przetwarzanie Plików Cookies. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
 20. Użytkownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora posiadają prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, których szczegółowa treść określona jest w stosownych przepisach RODO:
  • Prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo uzyskać́ od Administratora informacje czy oraz w jakim celu i zakresie jego dane osobowe są̨ przetwarzane.
  • Prawo do sprostowania danych – Użytkownik, którego dane dotyczą̨ ma prawo żądać́ do Administratora niezwłocznego ich sprostowania. (art. 16 RODO);
  • Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo zadać usunięcia części lub całości swoich danych osobowych, jeżeli cofnął zgodę̨ na ich przetwarzanie, dane osobowe stały się̨ zbędne dla celów ich przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych.
  • Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych tj. może otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Administratorowi.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych jeśli takie przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
  • Prawo wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 21. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych. Żądanie dotyczące realizacji praw w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora można złożyć:
  • w formie pisemnej na adres: House-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 17a, Kraków 30-720
  • drogą e-mailową na adres: iod@upacjenta.pl
 22. Administrator realizuje żądania Użytkowników w terminach i w sposób wskazany w RODO.
 23. Administrator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszej Polityki. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej: https://pobierzzdrowie.pl
 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 25. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszej Polityki za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Polityki.
 26. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.